Missie & visie​

Home » Over onze school » Missie & visie

Merkwaarden en uitgangspunten van beleid
Basisschool De Nieuwe Veste:

Het merkenhuis van de school is, in samenhang met een SWOT-analyse en de onderwijskundige veranderingen die zijn ingezet, de grondslag voor de visie van De Nieuwe Veste. Op deze visie zijn de uitgangspunten en het beleid van de school gebaseerd.

Missie, visie en ambitie​

Stichting ABBO​

De scholen van ABBO zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Er zijn zeven ABBO-scholen:  De Krabbenkooi, Algemene School Oost, de Montessorischool, de Zeeridder, en de Aanloop in Bergen op Zoom, de Rode Schouw in Halsteren, en de Nieuwe Veste in Steenbergen. Met toekomst-gericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind. De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

De Nieuwe Veste​

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle ABBO scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

De volgende uitgangspunten kenmerken De Nieuwe Veste:​

De samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders kenmerkt zich door korte lijnen en een open communicatie, wat de basis vormt voor een goed schoolklimaat. Deze organisatiestructuur kenmerkt zich door gezamenlijke verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. We willen nadrukkelijk gebruik maken van de sterke kanten van onze teamleden. Professionalisering van het team, maar ook van de individuele leerkracht , is hiervoor het aangewezen middel.

Het leren beschouwen wij als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het  zelfstandig worden van de kinderen, het leren samenwerken en het zorg dragen voor elkaar. Het structureel coöperatief leren speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze manier werken we aan passend onderwijs en zullen we dit naar de toekomst toe verder uit bouwen. Kinderen gaan naar school om te leren. Op onze school leren wij de leerlingen allerlei basisvaardigheden die essentieel zijn om later een zelfstandig leven te kunnen leiden. Het gaat daarbij om vakken als lezen, Nederlandse taal en rekenen. We gebruiken methodes en onderwijsleermiddelen die dit mogelijk maken. Methodes die voldoen aan de referentiekaders voor deze vakgebieden. 

Eveneens met behulp van eigentijdse methoden laten wij de leerlingen ervaringen op andere cognitieve kennisgebieden en vaardigheden, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer e.d. opdoen. Onze methodes zijn gericht op het behalen van de kerndoelen.Wij zien het ook als onze opdracht dat wij kinderen vaardigheden leren op sociaal, emotioneel, motorisch, en creatief gebied. Dit met als doel zich volledig te ontplooien als persoon.