Leerlingenzorg​

Home » Over onze school » Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Op de Nieuwe Veste neemt de zorg voor uw kinderen een belangrijke plaats in.

Wij werken samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers op basis van wederzijds respect en in een veilige leeromgeving.

Voorafgaand aan de toelichting op onze zorg voor de leerlingen, is het van belang te weten dat u als ouder/verzorger altijd welkom bent om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider en/of de directeur om uw zorgen of complimenten te delen.

Reguliere leerlingenzorg:​

Met behulp van het observatie- en registratiemiddel Pravoo volgen we de kinderen in groep 1 en 2 op vaste momenten in het jaar. De bevindingen worden met de ouders besproken. Overigens werken onze peutergroepen van kinderopvang Mamaloe ook met Pravoo. De intern begeleider heeft al voordat de kinderen in groep 1 instromen informatie gekregen van de peuterleidster. Mocht uw peuter extra ondersteuning nodig hebben, dan kan dat al voor aanvang van de basisschool samen met u opgepakt worden.

Vanaf groep 3 volgen we al onze leerlingen in januari/februari en mei/juni met het Iepleerling volg systeem (LVS). In groep 6 wordt de NSCCT afgenomen. NSCCT staat voor niet schoolse cognitieve capaciteiten toets. Deze staat gepland eind oktober/begin november In groep 8 wordt de eindtoets in de maand april afgenomen. Wij gebruiken de Iep-eindtoets.

Daarnaast volgt de leerkracht de ontwikkeling van kinderen door middel van de methode-gebonden toetsen en observeert hij/zij o.a het welbevinden, de concentratie en de werkhouding naast de overige sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Ook hierover hoort u tijdens de ouderavonden.

De intern begeleider van onze school bespreekt de vorderingen en het aanbod ook twee maal per jaar met de leerkracht in de zg. groepsbesprekingen. Daarin worden ook de individuele leerlingen besproken.

Er zijn leerlingen voor wie die het reguliere aanbod te makkelijk of juist te moeilijk is. Voor deze leerlingen wordt een aangepast programma gegeven in de groep. U moet dan denken aan verkorte instructie (als je het al weet kun je direct beginnen), meer lesstof en/of meer opdrachten voor de kinderen die meer nodig hebben en extra uitleg, veel herhaling van de reguliere lesstof, gebruik maken van ondersteunend materiaal voor kinderen die moeite hebben met de basisstof. De leerkracht zal dit met u bespreken en legt dit vast in het groepsplan.

Extra leerlingenzorg:​

Wanneer de aanpak zoals hierboven is beschreven niet voldoet, wordt de leerling besproken met de intern begeleider. Afhankelijk van de vragen zijn ouders daarbij aanwezig. In alle gevallen zijn zij hiervan op de hoogte.

Wanneer het aanbod de verrijking in de groep niet voldoet, is er een mogelijkheid tot plaatsing in ons verrijkingsaanbod.

Kinderen die ondanks de extra ondersteuning van de leerkracht moeite blijven houden met het aanbod, worden ook besproken met de intern begeleider. Samen met de ouders/verzorgers bekijken we welke stappen er genomen moeten worden.

De school heeft hiervoor de mogelijkheid om een beroep te doen op externe deskundigen. Het SOT (schoolondersteuningsteam) komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar. In het SOT nemen een gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband (Eefje van Leeuwen0, de Jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (Stefanie Dekkers), de Ib-er (Moos Leenders) standaard deel. Per kind sluiten de ouders en de leerkracht(en) aan. Het kan nodig of wenselijk zijn dat er ook andere deskundigen aansluiten. Denk hierbij aan de jeugdverpleegkundige een medewerker van een onderzoeksbureau etc.

Dyslexie:​

Bij een vermoeden van dyslexie volgen we leerlingen volgens het masterplan dyslexie. Wanneer er mogelijk sprake kan zijn van ED (ernstige dyslexie) bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen bij de expert-groep dyslexie. Zij beoordelen het dossier en stellen vast of een kind in aanmerking komt voor vergoed (door de gemeente) onderzoek en behandeling.  Wanneer de ernstmaat niet voldoende vastgesteld wordt, kunnen ouders met de gegevens van school zelf een onderzoek naar dyslexie laten doen.

Dyscalculie:​

Bij een vermoeden van dyscalculie zal de leerkracht dit met de ouders/verzorgers delen. Ouders kunnen zelf ook dit vermoeden hebben. We werken met behulp van een protocol dyscalculie. Ook hier kunnen de ouders ervoor kiezen een onderzoek te laten doen.

Samenwerkingsverband​

In overleg met de ouders/verzorgers, is het bij leer-, motorische en/of gedragsproblemen mogelijk een beroep te doen op het Samenwerkingsverband Brabantse Wal, waarbij onze school is aangesloten. Ambulante dienstverleners van SBO scholen (de Driemaster, de Kornalijn en de Mytylschool) bespreken de mogelijkheden voor aanpak met de ouders, leerkracht en intern begeleider. In sommige situaties werken ze ook met de leerlingen op onze school. Wanneer het nodig mocht zijn kan er voor de leerling een arrangement worden aangevraagd. We kennen daarbij een licht, medium en intensief arrangement. De eerste twee worden zonder meer op onze school uitgevoerd. Wanneer er een intensief arrangement wordt toegekend is plaatsing op een SBO school mogelijk en soms ook noodzakelijk.

Auris

Wanneer er sprake is van taalproblemen doen wij een beroep op de ambulante dienstverlener van Auris. De werkwijze is ongeveer gelijk aan die van het samenwerkingsverband.

Deskundigen

Naast het Samenwerkingsverband en Auris maken we ook gebruik van de deskundigheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD.

De jeugdverpleegkundige voor onze school heeft een keer in de maand vrije inloop voor ouders en leerkrachten. U kunt daar terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. De jeugdverpleegkundige biedt een luisterend oor en kan doorverwijzen wanneer nodig. Denk bijvoorbeeld aan een SoVa training voor uw kind wanneer hij of zij erg onzeker is. anneer zij op De Nieuwe Veste aanwezig is vindt u in onze schoolkalender. (spreekuur CJG)

Contact

Wanneer kinderen gebruik maken van extra ondersteuning en/of externe deskundigen wordt de voortgang daarvan, naast de reguliere ouderavonden, nog minimaal 2 keer per jaar met de ouders en/of verzorgers en de leerkracht en/of de intern begeleider besproken.

Indien u vragen heeft over onze leerlingenzorg kunt u terecht bij onze intern begeleider.

RT José Kools
Leerkracht verrijkingstraject Angela Hagenaars
Gedragswetenschapper Eefje van Leeuwen
Ambulant dienstverlener Auris Marije Leeflang
Jeugdverpleegkundige en aanspreekpunt CJG Anouk Jacobs
Intern begeleider Moos Leenders
Fysiotherapie Miriam Antonissen